នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ផ្នែកកិច្ចការច្បាប់នៃកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំដែលដឹកនាំលោក គឹម សុខរី នាយកកម្មវិធី ស្តីពីវឌ្ឍនៈភាពការងារ លើកទិសដៅការងារបន្ត និងពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចជូនប្រធានក្រុមចណុះផ្នែក។

5

នារសៀលថ្ងៃទី០២​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២២ ផ្នែក​កិច្ចការច្បាប់នៃកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំដែលដឹកនាំលោក​ គឹម​ សុខរី​ នាយក​កម្មវិធី​ ស្តីពីវឌ្ឍនៈភាពការងារ លើកទិសដៅការងារបន្ត និងពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចជូនប្រធានក្រុមចណុះផ្នែក។ Fb: កម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់ Telegram: t.me/MCofUYFCPP #សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ​ #កម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត​និងកម្មករសំណង់ #ផ្នែកច្បាប់