សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃកម្ពុជា អបអរសាទរ ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណ:គំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំកម្រិតអនុវិទ្យាល័យចំនួន១០ និងកម្រិតសាលាបឋមសិក្សាចំនួម១០ ព្រមទាំងវិស័យសុខាភិបាល កម្រិតមណ្ឌលសុខភាព ចំនួន ១០ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។

5

សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃកម្ពុជា អបអរសាទរ ជ័យលាភីអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណ:គំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំកម្រិតអនុវិទ្យាល័យចំនួន១០ និងកម្រិតសាលាបឋមសិក្សាចំនួម១០ ព្រមទាំងវិស័យសុខាភិបាល កម្រិតមណ្ឌលសុខភាព ចំនួន ១០ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។