ក្រសួង-ស្ថាប័ន សមាគម អង្គការ និងគណបក្សនយោបាយ ចេញញត្តិគាំទ្របទបញ្ជាដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់សម្តេចធិបតី នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀន។

4

សូមរួមគ្នាចូលរួមសហការ អនុវត្ត និងប្តេជ្ញាក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឱ្យបានល្អ គត់ម៉ត់ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ដើម្បីជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា។