ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់​ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅសម្រាប់​ឆ្នាំ២០២៤ នាទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ។

8

ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់​ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅសម្រាប់​ឆ្នាំ២០២៤ នាទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ។